Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για τον ορισμό του συντελεστή Μ στα δασοτεχνικά έργα 02 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 01 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΟΠΑΝΔΑ για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 18 Ιανουαρίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου για διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 31 Οκτωβρίου 2017
ΦΕΚ 3250Β/2017 - Υπουργική απόφαση για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τα έργα 21 Σεπτεμβρίου 2017
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων 08 Αυγούστου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα 23 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για τις χαμηλές τιμές στα περιγραφικά τιμολόγια των εργασιών έργων πρασίνου 15 Ιουνίου 2017
Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και δημόσιες συμβάσεις πρασίνου 23 Μαΐου 2017
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Περιστερίου μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως εργασία 24 Μαρτίου 2017