Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ να έχει εξάμηνη ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες 12 Σεπτεμβρίου 2017
Οδηγίες εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις έργων - απόκτηση κωδικών για ηλεκτρονικές δημοπρασίες 11 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση προς τα μέλη της Ένωσης - Αναβάλλονται προσωρινά τα σεμινάρια για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες 07 Σεπτεμβρίου 2017
Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Υπουργό Εργασίας για τις προωθούμενες δυσμενείς διατάξεις για το απασχολούμενο προσωπικό στα τεχνικά έργα 05 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών περαιτέρω παράταση στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 30 Αυγούστου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για εσφαλμένη ερμηνεία διάταξης του Ν.4412/2016 περί των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 28 Αυγούστου 2017
Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει διαδικασίες για την ανάθεση και άμεση ολοκλήρωση των επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Αττική 21 Αυγούστου 2017
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης στην ΕΑΑΔΗΣΥ για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει 21 Αυγούστου 2017
Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 08 Αυγούστου 2017
Η Ένωση υπέβαλε αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης 07 Αυγούστου 2017