Απόσυρση του προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους η ΠΕΔΜΕΔΕ, το ΤΕΕ και οι λοιπές Οργανώσεις του κλάδου 17 Ιανουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 17 Ιανουαρίου 2017
Προσχέδιο εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (Α.Χ.Π) 13 Ιανουαρίου 2017
Υπουργική απόφαση προσδιορίζει τη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017 11 Ιανουαρίου 2017
Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 10 Ιανουαρίου 2017
Οδηγία 17/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ- Ενίσχυση συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 05 Ιανουαρίου 2017
Τα τελικά δεσμευτικά πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ 03 Ιανουαρίου 2017
Ανεπαρκής η μεταβιβαζόμενη περιουσία στο νέο Ταμείο των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) - Αφανισμός του μικρομεσαίου Μηχανικού και Εργολήπτη Δημοσίων Έργων- Εντονότατη διαμαρτυρία της Ένωσης 02 Ιανουαρίου 2017
Έγκριση καταστατικού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία "Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων -ΤΜΕΔΕ" με το ΦΕΚ 4214Β/2016 28 Δεκεμβρίου 2016
Υπόδειγμα διακήρυξης για τις συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ 27 Δεκεμβρίου 2016