Παράταση προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2012 του π.ΤΣΜΕΔΕ 05 Απριλίου 2018
Η Ένωση διαμαρτύρεται προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος γιατί με τις διευκρινίσεις που παρέχει στους διαγωνιζόμενους τροποποιεί ουσιώδεις όρους της διακήρυξης 05 Απριλίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος για 4 διαγωνισμούς που δεν καλούν πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 04 Απριλίου 2018
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο και στελέχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 30 Μαρτίου 2018
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 30 Μαρτίου 2018
Απόφαση για τους Δικαιούχους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 27 Μαρτίου 2018
Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Μάρτιος 2018 27 Μαρτίου 2018
Άμεση επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για τις εισφορές της Ειδικής προσαύξησης ζητά η Ένωση από το Διοικητή του ΕΦΚΑ 27 Μαρτίου 2018
Καταργήθηκε η αναδρομική καταβολή εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του π. ΤΣΜΕΔΕ, μετά από το αίτημα της Ένωσης 27 Μαρτίου 2018
Την άμεση κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ επί των λογαριασμών δημοσίων έργων ζητά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας 23 Μαρτίου 2018
Να μην επιτρέπεται η εκ των υστέρων συμπλήρωση κενών πεδίων του ΤΕΥΔ -Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ 21 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το ΤΕΙ Πειραιά για τους όρους της διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό και απαιτούν εμπειρία σε διαφορετικό αντικείμενο από το δημοπρατούμενο 20 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής για διαγωνισμό για την αναβάθμιση παιδικών χαρών που προκηρύσσεται ως υπηρεσία 16 Μαρτίου 2018
Ο ΕΦΚΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ένωσης για οριστική λύση στο θέμα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 15 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ για τους παλιούς ασφαλισμένους 15 Μαρτίου 2018