Την άμεση λειτουργία των Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών 22 Ιανουαρίου 2018
Να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι οφειλές του 2017 ζητά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας 22 Ιανουαρίου 2018
Τον υπολογισμό της ασφάλτου απολογιστικά λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς 22 Ιανουαρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου ζητά από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου να ερευνήσει και να λάβει θέση σχετικά με τη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό στη Ρόδο 19 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση επισημαίνει στον Υπουργό Υποδομών και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από τη χρήση των αναθεωρημένων τευχών διακηρύξεων έργων 18 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών να μεριμνήσει ώστε οι κρατήσεις των λογαριασμών δημοσίων έργων να παρακρατούνται από το φορέα που πραγματοποιεί την πληρωμή 17 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την άμεση έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 17 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την αναστολή των διατάξεων του Νόμου που απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων 11 Ιανουαρίου 2018
Οι υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ λειτουργούν και εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και την ημέρα Πέμπτη, μετά από παρεμβάσεις της Ένωσης 04 Ιανουαρίου 2018
Υπόδειγμα εντύπου προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 04 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής 03 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών οφειλών 2ου εξαμήνου 2012 του Ν. 3986/2011 για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ 02 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. της Ένωσης σας εύχονται ευτυχισμένο και παραγωγικό το 2018 29 Δεκεμβρίου 2017
ΦΕΚ 4534 Β/2017 Δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων της οδηγίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 29 Δεκεμβρίου 2017
Κανονισμός της ΕΕ τροποποιεί τα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών 28 Δεκεμβρίου 2017