Επιτροπές Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ 23 Ιουνίου 2017
Σημαντικές επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δημοσίων έργων 23 Ιουνίου 2017
Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την απόκτηση POS 20 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για τα προβλήματα λειτουργίας των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 16 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την παράταση της προθεσμίας υποβολής εκθέσεων δραστηριότητας 09 Ιουνίου 2017
Η Ένωση ζητά διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ -ηλεκτρονικές δημοπρασίες-στις δημόσιες συμβάσεις έργων 07 Ιουνίου 2017
Σημαντική Ανακοίνωση-Ποιός υποχρεούται να υπογράφει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 02 Ιουνίου 2017
Η Ένωση απέστειλε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το Νομικό της Σύμβουλο για να επανδρώσουν τις Ομάδες Εργασίας για τα Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών 02 Ιουνίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Πολεμικό Ναυτικό για διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν διενεργούνται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 02 Ιουνίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Π.Φαλήρου για απαιτήσεις σε διακήρυξη διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό 02 Ιουνίου 2017
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών την επέκταση της δυνατότητας εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών πριν τη σύνταξη ΑΠΕ και στις εν εξελίξει συμβάσεις του Ν. 3669/08 30 Μαΐου 2017
Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ θα λαμβάνουν κατά τη συνταξιοδότηση και την πρόσθετη παροχή, χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις, απαντά το Υπουργείο Εργασίας στο αίτημα της Ένωσης 26 Μαΐου 2017
Οριστική επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ 25 Μαΐου 2017
Παρεμβάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά από διαμαρτυρίες της Ένωσης 24 Μαΐου 2017
Τη διόρθωση εντύπου του ΕΦΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 19 Μαΐου 2017