Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ERASMUS+ 02 Φεβρουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ την έκδοση εγκυκλίου για να λυθεί οριστικά το θέμα των μειωμένων εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 31 Ιανουαρίου 2018
Μετά από παρεμβάσεις της Ένωσης εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος για τη μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 30 Ιανουαρίου 2018
Υποδείγματα διακηρύξεων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 24 Ιανουαρίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αχαρνών για μεγάλο αριθμό επιπλέον απαιτήσεων στις διακηρύξεις για αναβάθμιση παιδικών χαρών 23 Ιανουαρίου 2018
Την άμεση λειτουργία των Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών 22 Ιανουαρίου 2018
Να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι οφειλές του 2017 ζητά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας 22 Ιανουαρίου 2018
Τον υπολογισμό της ασφάλτου απολογιστικά λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς 22 Ιανουαρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου ζητά από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου να ερευνήσει και να λάβει θέση σχετικά με τη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό στη Ρόδο 19 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση επισημαίνει στον Υπουργό Υποδομών και στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από τη χρήση των αναθεωρημένων τευχών διακηρύξεων έργων 18 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών να μεριμνήσει ώστε οι κρατήσεις των λογαριασμών δημοσίων έργων να παρακρατούνται από το φορέα που πραγματοποιεί την πληρωμή 17 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την άμεση έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 17 Ιανουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την αναστολή των διατάξεων του Νόμου που απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων 11 Ιανουαρίου 2018
Οι υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ λειτουργούν και εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και την ημέρα Πέμπτη, μετά από παρεμβάσεις της Ένωσης 04 Ιανουαρίου 2018
Υπόδειγμα εντύπου προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 04 Ιανουαρίου 2018