Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Διπλωματούχου Μηχανικού-ΦΕΚ 222Α/ 2016 08 Δεκεμβρίου 2016
ΦΕΚ 227Α/2016 Ν.4441/2016 "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις". Εισάγονται διορθώσεις λαθών, τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 κ.α. 02 Δεκεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία σε Δήμο Καισαριανής για εξόφληση δικαστικών αποφάσεων 02 Δεκεμβρίου 2016
Εγκύκλιος 19/2016 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 01 Δεκεμβρίου 2016
Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης - ΤΕΥΔ (του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016) σε επεξεργάσιμη μορφή μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης 28 Νοεμβρίου 2016
Ακύρωση διαγωνισμού του Δήμου Φυλής μετά από παρέμβαση της Ένωσης 28 Νοεμβρίου 2016
Αίτημα της Ένωσης προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι την 31.03.2017 25 Νοεμβρίου 2016
Μηδενικές συνδρομές και για το 2017 για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) και καμία αύξηση για τις υπόλοιπες αποφάσισε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης 25 Νοεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Φυλής την επαναδημοπράτηση διαγωνισμού ορίζοντας αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών των διαγωνιζομένων 22 Νοεμβρίου 2016
Εγκρίθηκε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους διαγωνισμούς - ΦΕΚ 3698 Β/2016 18 Νοεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης εκ μέρους των ΟΤΑ 18 Νοεμβρίου 2016
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ έτους 2016 17 Νοεμβρίου 2016
Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» 11 Νοεμβρίου 2016
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαδικασία διακοπής εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης 11 Νοεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Υπουργείο Πολιτισμού για υπερβολικούς όρους σε 5 διακηρύξεις 10 Νοεμβρίου 2016