Εγκύκλιος 5/2017 του Υπουργείου Υποδομών για την τιμή του συντελεστή τκ του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 23 Μαρτίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 17 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ 1030/2017-Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 10 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ 1025/2017-Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από τόκους και μερίσματα 03 Μαρτίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών δώρου Χριστουγέννων 2016 01 Μαρτίου 2017
Διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο 23 Φεβρουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έτους 2016 22 Φεβρουαρίου 2017
Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παραλαβή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 17 Φεβρουαρίου 2017
Έγγραφο του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τις διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών 08 Φεβρουαρίου 2017
ΦΕΚ 29/2017 ΥΟΔΔ - Ορισμός Προέδρου και Μελών στις Συμβουλευτικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ 02 Φεβρουαρίου 2017