ΠΟΛ 1146/2017-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ηλεκτρονική πληρωμή παλαιών ασφαλιστικών εισφορών τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 28 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1142/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ 28 Σεπτεμβρίου 2017
Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 26 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος 33/2017 ΕΦΚΑ περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1139/2017 Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 15 Σεπτεμβρίου 2017
Γνώμη 35/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου νόμου για τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1126/2017-Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου 01 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωροσήμου β΄τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 01 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων 30 Αυγούστου 2017