Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο ερώτημα της Ένωσης σχετικά με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις έργων 29 Δεκεμβρίου 2017
Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχει διευκρινίσεις για τις κρατήσεις στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων 22 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1207 Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογική διοίκηση 22 Δεκεμβρίου 2017
Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας παρέχει οδηγίες για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 21 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 20 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1201/2017 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας 15 Δεκεμβρίου 2017
Εγκεκριμένο υπόδειγμα εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 15 Δεκεμβρίου 2017
Εγκεκριμένο υποδειγμα εντύπου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη γνωστοποίηση κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων 15 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1197/2017 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα των φορολογικών ετών 2014 και επόμενα 15 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1189/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 08 Δεκεμβρίου 2017