Εγκύκλιος 36/2018 ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 28 Αυγούστου 2018
ΠΟΛ 1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων 27 Αυγούστου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας για τη σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ 07 Αυγούστου 2018
ΠΟΛ 1155/2018 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών 03 Αυγούστου 2018
Απόφαση της Υπουργού Εργασίας για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις 27 Ιουλίου 2018
Εγκύκλιος 33/2018 ΕΦΚΑ για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μισθωτούς ασφαλισμένους 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ 1138/2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017 26 Ιουλίου 2018
Εγκύκλιος 31/2018 ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 25 Ιουλίου 2018
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Έκθεση Πεπραγμένων β εξαμήνου 2017 19 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ 1131 - Κοινοποίηση της με αριθ. 43/2018 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ 13 Ιουλίου 2018