Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή εργασία 23 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1032/2018 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το φόρο των ασφαλίστρων 23 Φεβρουαρίου 2018
Εγκύκλιος 7/2018 ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων 20 Φεβρουαρίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 15 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1023/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης 14 Φεβρουαρίου 2018
Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας επαναλαμβάνει την αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ για τους δημόσιους διαγωνισμούς 14 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1020/2018 Το ασφάλισμα που καταβλήθηκε σε εργαζόμενους στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 06 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1019/2018 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων 06 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1016/2018 Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat 02 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ 1014/2018 Διευκρινίσεις για θέματα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 31 Ιανουαρίου 2018