ΠΟΛ 1059/2017-Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων 27 Απριλίου 2017
Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 27 Απριλίου 2017
ΦΕΚ 1307Β/2017 - Καθορισμός της 1ης Μαίου 2017, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας 21 Απριλίου 2017
Η Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ εξακολουθεί να εξετάζει τις ενστάσεις των ασφαλισμένων μελών μας 21 Απριλίου 2017
ΠΟΛ 1052/2017-Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ 19 Απριλίου 2017
ΠΟΛ 1057/2017-Φορολογικά ευεργετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος της ΕΕ της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας 11 Απριλίου 2017
Εγχειρίδιο χρήσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών 31 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ 1047/2017-Οδηγίες για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 28 Μαρτίου 2017
ΦΕΚ 969 Β/2017-Υπουργική απόφαση για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 24 Μαρτίου 2017
ΦΕΚ 940 Β/2017 Υπουργική απόφαση για τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017 24 Μαρτίου 2017