Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167Α/2013 ο νέος φορολογικός Νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α/2013 ο υπ. αριθ. 4172/2013 Νόμος για  τη φορολογία εισοδήματος