ΠΕΔΜΕΔΕ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ*

 

 

1. Η ίδρυσις ενιαίας οργανώσεως του Επιστημονικού κατασκευαστικού δυναμικού της Χώρας ανέκυψεν ως ανάγκη μετά την ολοκλήρωσιν του ασφαλιστικού Οργανισμού της τάξεως δια του ιδρυτικού του οποίου Νόμου 6276/8-9-34 (μιαν διετίαν προηγουμένως είχεν ιδρυθή δια του Ν. 5655/32 το Ταμείον Συντάξεων Εργοληπτών) υπεχρεώθησαν (αρθρ. 3) οι πτυχιούχοι Εργολήπται δημοσίων έργων να εγγραφώσι εις τας ανά το Κράτος Εργοληπτικάς Οργανώσεις. Εν συνεχεία δια του Αν. Νόμου 2326/1940 (αρθρ. 7 παρ. 5) κατέστη πλέον συγκεκριμένη η υποχρέωσις αύτη δια να καταλήξη εις την οριστικήν διατύπωσιν αυτής δια του ισχύοντος και σήμερον αρ. 3 του Ν.Δ. 308/1947 δια του οποίου επί λέξει ωρίσθη ότι "ουδείς εργολήπτης γίνεται δεκτός εις δημοπρασίαν οιουδήποτε τεχνικού έργου εάν μετά των λοιπών απαιτουμένων κατά τας κείμενας διατάξεις σχετικών προς συμμετοχήν του εις δημοπρασίας δεν συνυποβάλλει εις την επί της δημοπρασίας επιτροπήν αφ' ενός απόδειξιν πληρωμής πασών των κατά το εδάφ. α΄της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων εισφορών του (υπέρ ΤΣΜΕΔΕ) μέχρι και της προηγούμενης τριμηνίας, ώς ούτοι βάσει των κειμένων διατάξεων εκάστοτε καθορίζονται και αφ' ετέρου αποδείξεις πληρωμής μέχρι και της καθ' ην διενεργείται η δημοπρασία εξαμηνιαίας του οίκον, έτους απασών των προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον οφειλών του, εφ’ όσον τυγχάνει μέλος αυτού, ή εφ’ όσον δεν τυγχάνει μέλος αυτού, των προς την ΠΕΣΕ εισφορών του ως αύται εγκρίνονται υπό του Πανελλαδικού Εργοληπτικού Συνδέσμου ΚΑΙ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ".

2. Μέχρι της ιδρύσεως του Ταμείου Συντάξεως Εργοληπτών (1932) υπήρχαν εις την Χώραν μόνον αι εργοληπτικοί οργανώσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών (ιδρυθέντος εν Αθήναις το 1920), του Συνδέσμου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης ο "Πραξιτέλης" (ιδρυθέντος το 1917) και του Πανθεσσαλικού Εργοληπτικού Συνδέσμου (ιδρυθέντος το 1921). Εν έτει 1933 ιδρύεται η ΠΕΣΕΔΕ με σκοπόν την οργάνωσιν των ανά το κράτος Εργοληπτών δημοσίων έργων εις Συνδέσμους υπαχθησομένους εις την δύναμιν αυτής και ευθύς αμέσως κατά την ιδρυτικήν Συνέλευσιν της 20ής Οκτωβρίου 1935 ιδρύεται και η Ενιαία - Πανελλήνιος Ένωσις των Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπό την επωνυμίαν "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" με σκοπόν την δια της οργανώσεως ανύψωσιν της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης, την προάσπισιν των επαγγελματικών οικονομικών συμφερόντων και την προαγωγήν και βελτίωσιν των όρων της εξασκήσεως του επαγγέλματος των μελών αυτής. Το καταστατικόν της Ενώσεως ταύτης ενεκρίθη δια της υπ' αριθμ. 7317 της 2.12.1935 αποφάσεως του Πρωτοδικείου αθηνών με προσωρινήν διοίκησιν απαρτιθείσαν υπό τα υδρυτικά μέλη 1) Κ. Κουρόπουλον, 2) Π. Κραντωνέλλην, 3) Δ. Λεωνίδαν, 4) Περ. Τριανταφυλλίδην, 5) Γ. Κουρμπάνην, 6) Π. Κουτρουμπάν, 7) Κ. Μανωλάκην, 8) Κ. Κωτάκην, 9) Σ. Φεσάν, 10) Φ. Καϊρήν, 11) Α. Σκαγιάννην, 12) Χ. Παπαγιαννόπουλον, 13) Ι. Βασιλείου, 14) Ν. Αλτηγόν, 15) Ε. Δεριτζάκην και 16) Π.Αθανασάκην. Η Ένωσις αύτη εγκατέστησε τα γραφεία της εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος και ευθύς μετά την κατοχήν δια της από 31.5.1946 αποφάσεως της Γεν Συνελεύσεως των μελών της ήλλαξεν η επωνυμία της εις "Πανελλήνιον Ένωσιν Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων" και κατά σύντμησιν "ΠΕΔΜΕΔΕ" δια τροποποίησεως το καταστατικού ταύτης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 5564/29.7.46 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος, υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μελών της 29.11.1971 το καταστατικόν ετροποποιήθη και συνεπληρώθη λαβόν την τελικήν μορφή του υφ' ην δημοσιεύεται κατωτέρω (αι εν λόγω τροποποιήσεις ενεκρίθησαν δια της υπ' αριθμ. 1074/1972 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών).

3. Τα της εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων υπό προσώπων επιλεγομένων υπό του Κράτους συναντώμεν το πρώτον εις το Β.Δ. της 20/22.3.1884 "περί των προς εκτέλεσιν δημοσίων έργων συμβάσεων", εις το άρθρον 3 του οποίου ορίζεται ότι προς συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν έκαστος διαγωνιζόμενος οφείλει να παρουσιάζει πιστοποιητικόν ικανότητος του εις εργολαβίας εκδιδόμενον υπό των Νομομηχανικών και θεωρούμενον υπό του Συμβουλίου δημοσίων έργων.

Εν συνεχεία δια διαφόρων διατάξεων και ιδία του Νόμου ΓΟΗ/1905 και πολύ αργότερον του Ν. 5367/32 συναντώνται διατάξεις περί των πιστοποιητικών ικανότητος και πτυχίων εργοληπτών (αρ. 2 νόμου και ιδία αρθρ. 3 "Εκτελ." Δ/τος 12,7.1932) δια να καταλήξωμεν εις την ψήφισιν του Ν.Δ 95/31.8/10.9.1946 "περί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων", όπερ τροποποιηθέν και συμπληρωθέν δια των Ν.Δ. 795/1948, Α.Ν. 846/1948, Α.Ν. 869/49, Ν.Δ. 1054 και 1055/1949, ΝΔ. 1125/1949, Ν. 1474/1950, Ν, 1698/1951, Ν. 1712/1951, Ν.Δ. 2727/1953, Ν.Δ. 3916/1958, Α.Ν. 357/1968, 271/1969, Ν.Δ. 303/1969 και προσφάτως με τον Ν. 689/1977 εξακολουθεί ισχύον εισέτι, δι' ου ρυθμίζονται λεπτομερώς τα αφορώντα την έκδοσιν, χρήσιν και αφαίρεσιν των πτυχίων εργοληπτών δημοσίων έργων, τας κατηγορίας αυτών κ.λπ.

4. Δια την ιστορίαν αναφέρομεν ότι τα πρώτα 10 πτυχία (υπ' αριθ. 1-10) εξεδόθησαν τον Ιανουάριον 1899 επ' ονόματι των: 1) Γαννιά Ιωάννου, 2) Τούντα Αργυρίου, 3) Ανθή Νικολάου, 4) Τσότση Φράγκου, 5) Φραγκογιάννη, 6) Παπαδοπούλου Ηλία, 7) Κοτσολέβα Γεωργίου, 8) Γεωργοπούλου Γεωργίου, 9) Μαρκεσίνη Δημ. Και 10) Δράκου Δημήτριου.

5. Η ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι του 1938 διοικείτο υπό συμβουλίου έκ των ως άνω ιδρυτών αυτής.

 

 

*όπως διατυπώθηκε εξ αρχής