Διαγωνισμοί

ΦΕΚ 93Α/2018 Τροποποίηση νομοθεσίας περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης-Τροποποίηση Ν. 4412/2016 σχετικά με την έκδοση των εγγυητικών επιστολών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93 Α/2018 ο Ν. 4541/2018 που τροποποιεί τη νομοθεσία περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Επιπλέον στο άρθρο 14 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως προς την έκδοση των εγγυητικών επιστολών. 

Έτσι στο άρθρο 72 παρ. 3 και 302 παρ. 2 Ν. 4412/2016 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης και από "ασφαλιστικές επιχειρήσεις", κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της πρ. 1 του άρθρου 14 Ν. 4364/2016, το οποίο έχει ως εξής:

"1. Η Εποπτική Αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον... β) Η επιχείρηση έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση ασφάλισης κατά ζημιών ή αντασφαλιστική επιχείρηση, και τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού. ..  γ) Η ασφαλιστική επιχείρηση έχει αποκλειστικό σκοπό δραστηριότητες ασφάλισης, καθώς και εργασίες που προκύπτουν άμεσα από αυτές, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης εμπορικής δραστηριότητας.."

Σχετικά με τις ΕΠΕ επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου , ορισμένες εκ των οποίων είναι:

 Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Στην επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” ή το ακρωνύμιο “Ε.Π.Ε.”

Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος,

«Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

 Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό,

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης θα είναι αυτή που θα ορίζεται στο καταστατικό