Σημαντική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμού δημοσίου έργου και το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 82/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό και  αναφέρεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προκειμένου να εγκριθεί και πληρωθεί λογαριασμός κατασκευής δημοσίου έργου καθώς και  στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου. 

Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση, που έκανε δεκτό το αίτημα της Ένωσης:

Α. Σχετικά με τις συμβάσεις που διέπονται από το Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται να συνοδεύονται οι υποβαλλόμενοι στη ΔΥ  για έγκριση λογαριασμοί από δικαιολογητικά πληρωμής, ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αποδείξεις κρατήσεων.

Η προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντολής πληρωμής των λογαριασμών και, αν δεν προσκομιστούν, δεν καθίσταται υπερήμερος ο κύριος του έργου.

Ειδικά το τιμολογιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενέστερα, ήτοι κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.

Β. Σχετικά με τις συμβάσεις που διέπονται από το Ν. 3669/08 δεν απαιτείται η έκδοση από τον ανάδοχο τιμολογίου για τις πιστοποιηθείσες εργασίες του υποβληθέντος λογαριασμού, προκειμένου να εκδοθεί από τη Δ.Υ. εντολή πληρωμής του λογαριασμού και επομένως καθίσταται υπερήμερος ο κύριος του έργου αν δεν εκδίδει εντολή πληρωμής, το δε τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται κατά την είσπραξη του ποσού.

Οι συνέπειες της υπερημερίας του κυρίου του έργου λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού αν και ο ανάδοχος προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά αφορούν στο δικαίωμά του για καταβολή αποζημίωσης για θετικές ζημίες, καταβολή τόκων υπερημερίας, υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και εν συνεχεία διάλυσης της σύμβασης υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08