Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής

Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού,
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Επισημαίνουμε ότι με τα άρθρα 23-26 του ν.3697 δίδονται σοβαρές διευκολύνσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο. (ΦΕΚ194Α'/25-9-2008)